Vandets hårdhedsgrad, udtrykt i odH, er indholdet af calcium og magnesium. Vandets hårdhed har bl.a. betydning for dosering af vaskemiddel i vaskemaskine

 

Der er for tiden stor fokus på ukrudtsmidlet chloridazon. De aktuelle analyser af det vand Næsby Vandværk sender ud til forbrugerne viser, at der ikke leveres vand med overskridelse af de grænseværdier, som er defineret i miljøstyrelsens retningslinier.


Måles efter flg. skala:
0   -     4odH    meget blødt
4   -     8odH    blødt
8   -   12odH    middelhårdt
12 -   18odH    temmelig hårdt
18 -   30odH    hårdt
over 30odH       meget hårdt


DIN Vandforsyning Næsby-Tarup er hårdhed: 18.0 odH = hårdt vand

Vandanalyser

Sådan læses en vandanalyse - vejledning fra FVD  

Kvalitetskontrol

For at sikre forbrugerne drikkevand af god kvalitet, føres der løbende kontrol med såvel kvaliteten af grundvandet i indvindingsboringerne, samt af drikkevandet på værket og hos forbrugerne.

Drikkevandskvalitetskrav kan ses i BEK. nr. 292 af 26-03-2014. 
Bekendtgørelse.

Den offentlige kvalitetskontrol planlægges og udføres efter retningslinjer fra Miljøstyrelsen. Der udføres 6 kontroltyper: Borings kontrol, Normal kontrol, Udvidet kontrol, Begrænset kontrol, Kontrol med uorganisk sporstoffer og Kontrol med organisk mikroforureninger.

Begrænset kontrol udføres på vandprøver taget på ledningsnettet. Normalt tages der prøve hver måned.  

Normal kontrol udføres på vandprøver taget på vandværket. Normalt tages der prøve hver måned.  

Udvidet kontrol udføres på vandprøver taget på vandværket. Normalt tages der 1 prøve om året.

Borings kontrol udføres på vandprøver taget ved boringerne. Normalt tages der prøver hvert 4. år fra hver boring. 

Kontrol med uorganiske sporstoffer udføres på vandprøver taget på ledningsnettet. Normalt tages der 1 prøve om året.

Kontrol med organisk mikroforurening udføres på vandprøver taget på vandværket. Normalt tages der 2 prøver årligt. 

Et akkrediteret laboratorium udtager og analyserer alle vandprøver.

Resultater af kvalitetskontrollen indberettes til Odense Kommune samt Embedslægeinstitutionen.